Label oudervriendelijke school

Label is overlengd tot 2019.

Voelen ouders zich welkom op school? Wordt er naar hen geluisterd? Om dit te bevorderen reikt de VCOV (Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen) of de ouderkoepel van het vrij onderwijs labels uit met tot doel schoolleiders aan te zetten tot “oudervriendelijkheid”. Spes Nostra behaalde in 2013 dit label een eerste keer als een van de weinige secundaire scholen, want het zijn vooral basisscholen die het certificaat behalen. Deze toekenning is beperkt in de tijd en om verlenging te krijgen verwacht de jury dat de school vooruitgang boekt.

Op basis van een ingediend dossier en een schoolbezoek beoordeelt  een onafhankelijke commissie of een school oudervriendelijk is of kan blijven. Zowel scholen als ouderverenigingen kunnen dit kwaliteitslabel aanvragen. Het label is geldig voor drie schooljaren.

Hiermee willen de ouderkoepels  scholen een positieve stimulans geven om op een constructieve manier aan ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie te werken. De mate waarin ze open staan voor ouders, de transparantie in hun werking, de inspanningen voor goede communicatie, competenties die ze ontwikkelen en aanwenden in het  omgaan  met ouders  zijn bepalende factoren daartoe.

Wat heeft Spes Nostra gerealiseerd tijdens de voorbije 3 jaar om een oudervriendelijke school te kunnen blijven? De jury had namelijk de vorige keer ook enkele werkpunten geformuleerd.

We zetten de positieve realisaties eens op een rijtje:

 • De vernieuwing van de speelplaats zit in een laatste fase waarbij er ook een hellend vlak komt voor anders-validen en een lift. 
 • De mensen in het secretariaat volgden een opleiding om beter te communiceren aan de telefoon.
 • De telefoon kan verbonden worden tussen aso en tso.
 • Het onthaal is nu ook 's middags doorlopend open en niet meer uitsluitend tijdens de lesuren.
 • Bij een oudercontact wordt er meer ruimte voorzien tussen de tafels zodat gesprekken discreter kunnen verlopen en de 1ste jaars en hun ouders worden ontvangen in een klaslokaal.
 • Bij een niet gemelde afwezigheid van een leerling worden de ouders voor  9.00 uur opgebeld door een secretariaatsmedewerker.
 • Er is een apart lokaal voor de leerlingenbegeleiding. Er is hier altijd permanentie tijdens de schooluren. Ook ouders zijn dan welkom voor zorggesprekken of om een afspraak te maken hiervoor.
 • Alle brieven naar de ouders worden gescreend naar verstaanbaarheid en uniformiteit.
 • Enkele brieven zijn voorzien van verduidelijkende pictogrammen. Dit is vooral bedoeld voor ouders met een migratieachtergrond. 
 • De digitale agenda zorgt ervoor dat ouders het leerproces van hun kinderen beter kunnen opvolgen: wanneer is er een toets gepland, welke taken zijn er, ...
 • Het digitale weekrapport bevat feedback bij de punten.
 • Ouders kunnen zelf opmerkingen, verzuchtingen toevoegen op attituderapporten, reflectiedocumenten, ...
 • Elke ouder krijgt de folder van de ouderraad.
 • GOK-team organiseerde het Spes-praatcafé voor de ouders.
 • Er waren info-avonden over faalangst en verslaving
 • Bijna alle fietsen staan op aparte afgesloten locaties. Er bevinden zich in de toekomst geen fietsen meer op het schoolterrein.
 • Men stelde vast dat Spes Nostra een grote en actieve ouderraad heeft voor een secundaire school.
 • Vooral het toegankelijke onthaal met aansluitend de gemeenschappelijke lerarenkamer, de secretariaten en directiebureaus werd goed onthaald. Ouders zijn hierdoor heel vlug bij de juiste persoon en moeten niet langer honderden meters en trappen doen om bij een medewerker te geraken.
 • De ouders krijgen de kans tot het volgen van hands-on sessies over hoe ze smartschool kunnen gebruiken, hoe ze kunnen communiceren met leraren en hoe ze het rapport en de agenda van hun zoon of dochter kunnen raadplegen.

Met het behalen van dit certificaat hoopt Spes Nostra een positieve bijdrage te leveren aan een democratischer, participatiever en kwaliteitsvoller karakter van onderwijs en opvoeding.

Meer info:= www.vcov.be/