FAQ

Wat doe ik bij ziekte van mijn kind?

U verwittigt de school voor 8 uur 's morgens (056 35 39 53). Wanneer uw zoon of dochter terug op school is na een korte ziekteperiode van 1, 2 of 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat een ondertekende en gedateerde verklaring van de ouders. U vindt de hiervoor bestemde formulieren vooraan in de schoolagenda. U kunt de afwezigheid wegens ziekte maximaal 4 keer in een schooljaar op deze manier aantonen. Zijn de strookjes opgebruikt dan is een doktersattest nodig.

Wanneer is een medisch attest nodig?

voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra je zoon of dochter 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek is, zelfs als in die 4 dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten;

  • als u voor uw zoon of dochter  voor de 5de keer in hetzelfde schooljaar een korte afwezigheid om medische redenen hebt gewettigd met een verklaring;
  • als uw zoon of dochter afwezig is wegens ziekte tijdens de examens of een stage.

Wat te doen bij een begrafenis of huwelijk?

Uw zoon of dochter mag altijd afwezig zijn om een begrafenis of huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant of iemand die bij u thuis inwoont, bij te wonen. U bezorgt vooraf aan de school dan  één van de volgende documenten: een verklaring van de ouders, een doodsbericht of -brief of een huwelijksaankondiging of -brief. Naast de afwezigheid  o.w.v. de begrafenis kan de school n.a.v. het overlijden van een bloed- of aanverwant enkele dagen afwezigheid toekennen zodat uw zoon of dochter emotioneel evenwicht kan terugvinden.

Waarvoor is mijn zoon of dochter verzekerd?

Alle leerlingen zijn verzekerd tegen elk lichamelijk letsel, opgelopen tijdens het schoolleven en op weg van school naar huis en omgekeerd. Stoffelijke schade en persoonlijke aansprakelijkheid tegenover derden worden door de verzekering niet gedekt. Een ongeval moet onmiddellijk in het secretariaat meegedeeld worden. U krijgt dan de nodige papieren voor de schoolverzekering.

De verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de leerlingen voor schade veroorzaakt aan derden in het schoolleven. Ze dekt ook de aansprakelijkheid van leerlingen op stage voor schade veroorzaakt aan voorwerpen in de stageplaats. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is aanvullend (op de eventuele eigen verzekering) en geldt enkel tijdens het schoolleven en als men op eigen kracht van en naar school gaat. Daarom is een eigen (familiale) verzekering sterk aan te raden.

Als een leerling burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeval (bv. een leerling veroorzaakt schade aan de goederen van een andere leerling of een persoon vreemd aan de school), dan moet(en) die leerling (ouders) die schade vergoeden. Enkel als de school burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld, zal de schoolverzekering tussenbeide komen. De kostprijs bedraagt 1,00 euro per trimester per leerling. De polis ligt ter inzage op het secretariaat.

Ik wil een verandering aanbrengen i.v.m. de maaltijden.

Klik hier voor de instructies.

Ik wil graag contact met de directie, een vakleraar, de klassenleraar, de ouderraad, het secretariaat, de maatschappelijke assistente ...

U neemt hiervoor best contact op met het secretariaat.
056 35 39 53

Wat doe ik bij een schoolongeval voor de verzekering?

Klik hier voor alle richtlijnen. 

1 Vraag een formulier 'schadeaangifte lichamelijk ongeval' in het secretariaat of download het hier

2 Vul het formulier zo volledig mogelijk in.

3 Laat het formulier "Geneeskundig getuigschrift" door de arts invullen. Download het hier

4 Geef de ingevulde formulieren terug mee naar school met uw zoon of dochter. Wij nemen een kopie en geven het origineel terug mee