MOS

In een tijd waarin klimaatopwarming en zorg voor het milieu belangrijke items zijn op mondiaal en politiek vlak, willen wij ook als school onze verantwoordelijkheid opnemen om de leerlingen hierrond bewust te maken en waar nodig actie te ondernemen.

De school ondertekende een milieubeleidsverklaring, en bevestigt hiermee dat ze op een educatieve manier aan milieuzorg op school (MOS) wil werken en een milieuzorgsysteem wil uitbouwen.

Naast een aantal losse acties die momenteel al bestaan (bv. dikketruiendag, zwerfvuilactie …) en naast het actief gezondheidsbeleid en verkeerseducatiebeleid dat al gevoerd wordt op school, wil het milieubeleid nog een stap verder gaan.

We hebben milieuwerkgroep waarin een aantal leraren samen met leerlingen de milieuzorg op school verder uitwerkt. Ook de input en betrokkenheid van de rest van de schoolbevolking (leerlingen, leraren, administratief/opvoedend personeel, onderhoudspersoneel, directie en ouders) vinden wij belangrijk: milieuzorg wordt gedragen door de volledige school.

Via een analyse van onze huidige situatie op vlak van een aantal thema’s (afval, water, vergroening, energie …)  wensen wij na te gaan op welke vlakken de school prioritair milieuwinst kan boeken. In de mate van het mogelijke zullen daaruit concrete acties volgen die de school milieuvriendelijker en milieubewuster maken, dit zowel op schoolniveau als op klasniveau. Nieuwe afspraken rond milieuzorg komen terecht in het schoolreglement zodat iedereen ze kan naleven.

Bij dit alles mikken wij vooral op sensibilisering en een ander milieugedrag van leerlingen en personeel met als doel een daadwerkelijke milieuwinst. Daarnaast streeft MOS ook een educatieve winst na. MOS realiseert tal van vakoverschrijdende eindtermen en heeft aandacht voor waarden en attitudes als creativiteit, participatie, verantwoordelijkheid en burgerzin.