Schoolraad

Wat is de schoolraad?


De schoolraad is een verplicht overlegorgaan op school. Vertegenwoordigers van de ouders, leraren, lokale gemeenschap en de leerlingen bespreken er welbepaalde thema's met de directie en het schoolbestuur. De standpunten van de ouders worden voorbereid in de ouderraad.

Wie zit er in de schoolraad?


De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van:
De ouders
Het personeel
De lokale gemeenschap 
De leerlingen. 

Wat doet de schoolraad?

Advies

De schoolraad kan aan het schoolbestuur op eigen initiatief een schriftelijk advies uitbrengen over alle thema's waarvoor de schoolraad overlegbevoegdheid heeft. Het schoolbestuur geeft binnen 30 kalenderdagen een gemotiveerd antwoord aan de schoolraad.

Overleg

De schoolraad heeft overlegbevoegdheid over materies met een reële impact op het dagdagelijkse leven in de school.
Het schoolbestuur legt daarom elk onderwerp van beslissing voor overleg aan de schoolraad voor als het betrekking heeft op:
 • de bepaling van het profiel van de directeur: wat verwacht de schoolraad dat een directeur moet kunnen, kennen en zijn?
 • het studieaanbod: welke studierichtingen biedt de school aan?
 • de samenwerking met andere schoolbesturen en externe instanties: bijv. samenwerking rond verkeersveiligheid, milieu…
 • het nascholingsbeleid: waarover en wanneer volgen de leraren nascholing?
 • het beleid met betrekking tot experimenten en projecten: bijv. zaken uit de hervorming van het SO al toepassen, een project rond kinderrechten…
 • het opstellen of wijzigen van het schoolreglement.
 • infrastructuurwerken 
 • de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten: wanneer vallen de pauzes, minder leerlingen per klas, uren besteed aan zorg…
 • het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid voor leerlingen: bijv. drankautomaten, schoolmaaltijden, anti-pestacties, verkeersacties…
 • het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, inclusief de bespreking van de resultaten van de doorlichting;
 • het gelijke-onderwijskansenbeleid in het secundair onderwijs.

Contact

Voorzitter: Fabienne Criel (fabienne.criel@snh.be